สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ
ได้ตามช่องทางต่อไปนี้


กำหนดการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


การเลือกกิจกรรมชุมนุม

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 

วันที่ 3/11/2556 22.13 น

รายละเอียดสำหรับเลือกวิชาเลือกเพิ่มเติม
ภาคเรียนที่ 1
/ 2564
วันที่ 22 มิถุนายน  2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ม.1 เรียนวันอังคาร คาบ 1 - 2
     ห้องที่ต้องลงเรียน ม.1/4 ถึง ม.1/14 


ม.2 เรียนวันศุกร์  คาบ 1 - 2
      ห้องที่ต้องลงเรียน ม.2/4 ถึง ม.2/14 


ม.3 เรียนวันพุธ คาบ 1 - 2
     ห้องที่ต้องลงเรียน ม.3/4 ถึง 3/14 


วันที่ 3/11/2556 22.13 น