ข้อตกลงในการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก
Online Registration Agreement