1. นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน หากมีข้อมูลใดปรากฏในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต จะถือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยนักเรียนเอง และจะไม่สามารถแก้ไขได้
  Students must register by themselves using ID number. Any actions related to online registration will be considered done by the student and unchangeable.
 2. นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียว และเลือกวิชาได้เพียง 1 วิชาเท่านั้นและไม่สามารถลงวิชาเดิมที่ลงในเทอมแรกได้ เมื่อยืนยันรายการลงทะเบียนเรียนด้วย เลขประจำตัวประชาชน แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการลงทะเบียนเรียนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาให้รอบคอบก่อนทำการลงทะเบียนเรียน
  Students are allowed to register online only once with either 1 subject only. Note that no correction can be made after the registration is confirmed with ID number.
 3. นักเรียนดูรายวิชาได้จากหน้าหลัก หรือขอคำปรึกษาได้ที่เมนูห้องสนทนา
  A subject can be selected from the Main page. Alternatively, students can ask for advice from chat room.
 4. เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับครูผู้สอน และนักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันที่ที่ระบุไว้เท่านั้น
  After the online registration is completed, print the registration report and bring it to make a evidence within the designated date and by the methods specified.
 5. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแต่ไมนำหลักฐานไปยื่นให้กับครูผู้สอน จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนเป็นโมฆะ นักเรียนต้องติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขอลงทะเบียนเรียนใหม่
  The registered subject will be void if students fail to submit to the teacher within the time limit. They are required to contact Department of Information technology and communications for registration again.
 6. นักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต หรือ ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ หรือมีปัญหาในการลงทะเบียน ต้องติดต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ เมูนติดต่อสอบถาม
  Students failing to complete the registration or not taking online registration must contact the Department of Information technology and communications for late registration.