ห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

        ห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐาน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ มีนิสัยการอ่านและการค้นคว้า เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนครวิทยาลัยให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

 2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

3. มุ่งสนับสนุน จัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกให้ครูบุคลากรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4. มุ่งส่งเสริมให้มีกิจกรรม เกื้อกูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยและชุมชน

ปรัชญา

ส่งเสริมการอ่านเป็น คิดเป็น เน้นคุณธรรม นำสู่การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

คำขวัญ

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรุดหน้า พัฒนาทุกด้าน สานสัมพันธ์ทุกงาน เชียวชาญด้านการค้นคว้า

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

1. เวลาเปิดบริการ 07.30-16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์เว้นวันหยุดราชการ

2. หนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุที่ยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ส่วนหนังสืออ้างอิงห้ามยืมออกนอกห้องสมุด

 3. หนังสือทั่วไปยืมได้คนละ 5 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน หากส่งคืนช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับวันละ 1 บาท/เล่ม

4. วารสารฉบับล่วงเวลา ยืมได้คนละ 3 เล่ม เป็นเวลา 3 วัน หากส่งคืนช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับวันละ 1 บาท/เล่ม

5. หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา ยืมได้คนละ 3 ฉบับ เป็นเวลา 3 วัน หากส่งคืนช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับวันละ 1 บาท/ฉบับ

6. สื่อโสตทัศนวัสดุ ยืมได้คนละ 5 ชื่อเรื่อง เป็นเวลา 7 วัน หากส่งคืนช้ากว่ากำหนดจะถูกปรับวันละ 5 บาท/ชื่อเรื่อง

 7. กรณีทำหนังสือสื่อโสตทัศนวัสดุหาย

7.1 แจ้งรายชื่อหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบทันที

7.2 ถ้าหนังสือหายให้ซื้อหนังสือเล่มเดียวกันมาทดแทน หรือจ่ายเงินค่าหนังสือตามราคาจริง พร้อมทั้งค่าเข้าเล่มหนังสือเล่มละ 50 บาท

7.3 ถ้าสื่อโสตทัศนวัสดุหาย ชำรุด จะต้องจ่ายเงินตามราคาจริง พร้อมทั้งค่ากล่องใส่แผ่นซีดี 20 บาท

7.4 ถ้าวารสาร หนังสือพิมพ์หายจะต้องจ่ายเงินตามราคาจริง

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. ห้ามนำกระเป๋า อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว เข้าไปในห้องสมุด

3. ห้ามพูดคุย

4. ห้ามตัด ฉีกหนังสือ วารสาร ทำลายวัสดุสิ่งของห้องสมุด ผู้กรทำผิดจะได้รับโทษสถานหนัก

5.ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องไม่นำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยมิได้ยืมตามระเบียบ

6.กรณีบัตรประจำตัวนักเรียนหายให้รีบแจ้งห้องสมุดเพื่อระงับการนำบัตรไปใช้

7.ห้ามนำบัตรที่ไม่ใช่ของตนเองมายืมหนังสือและสื่อโสตทัศนวัสดุ

8.เมื่ออ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วเก็บหนังสือเข้าชั้นให้เป็นระเบียบ