ความหมายของห้องสมุดโรงเรียน

มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายห้องสมุดไว้  ดังนี
          ห้องสมุดโรงเรียนเป็นที่รวบรวมหนังสือ  วารสาร  เอกสาร  และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ตลอดจน โสตทัศน์วัสดุที่สอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบัน  เพื่อเป็นการส่งเสริม
การสอนของครู  และนักเรียนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (ลมุล  รัตตากร. 2530 : 16)
          ห้องสมุดโรงเรียน  หมายถึง  ห้องสมุดของสถานศึกษาที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา 
ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนมัธยมศึกษา 
และโรงเรียนอาชีวศึกษา  เป็นต้น ห้องสมุดโรงเรียนจะมีหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ์ 
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ดังนั้น  ห้องสมุดโรงเรียนจึงทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
(Learning  Resource  Centers)  และเป็นองค์ประกอบสำคัญของโรงเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน  (รัญจวน  อินทรกำแหง และนวลจันทร์  รัตนากร. 
2524 : 16) 
           จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นที่รวบรวม
หนังสือวารสารสิ่งพิมพ์และโสตทัศน์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เป็นศูนย์การเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ     

       หน้าที่ของห้องสมุดโรงเรียน

ห้องสมุดโรงเรียนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางด้านวิชาการ  ดังนี้
1.  เป็นศูนย์กลางการอ่าน  (Reading Center)  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้อ่านหนังสือโดยเสรี  จะสามารถพัฒนาทักษะและรสนิยมได้เป็นอย่างดี
2.  เป็นศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนเพื่อศึกษาวิจัย  (Study Center)  เป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ตามลำพังหรือทำงานเป็นกลุ่ม
3.  เป็นศูนย์กลางวัสดุ  (Materials Center)  เพื่อรวบรวมวัสดุสิ่งพิมพ์  และวัสดุ
ไม่ตีพิมพ์สำหรับบริการครูและนักเรียน
4.  เป็นศูนย์กลางแนะแนวการอ่าน  (Reading Guidance Center)  บริการแนะแนว
การอ่านเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับคำแนะนำเป็นรายบุคคลในเรื่องต่างๆ 
เช่น  ด้านสังคม  การศึกษาแบะอาชีพ
5.  เป็นศูนย์กลางการสอน  (Instructional Center)  การสอนโดยใช้วัสดุอุปกรณ์
ในห้องสมุดจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้กว้างขวางขึ้น  เป็นการปรับปรุงคุณภาพ
ในด้านการเรียนการสอนของครู  โดยห้องสมุดจัดหนังสือไว้ตามที่ครูต้องการ
ใช้ในการสอนต่างๆ
6.  เป็นศูนย์กลางการฝึกวิจารณญาณในการอ่าน (Find  The Fact)  และขยาย
ขอบเขตการอ่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  การมีวิจารณญาณ ในการอ่านทำให้
ได้ประโยชน์จากการค้นคว้ามากขึ้น