ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้เยี่ยมชมทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร 🎉🎉

เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด “แก่นนครรวมใจภักดิ์รักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน” ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 💙🤍💙🤍📚📚📙📓

วันที่  5-9  กันยายน  2565  ห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  “แก่นนครรวมใจภักดิ์รักการอ่าน  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน”  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอบคุณฝ่ายบริหาร  คุณครู  นักเรียน  และคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ขอบคุณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดขอนแก่น   ที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย  และให้บริการรถโมบายส่งเสริมการอ่าน

ขอบคุณร้านหนังสือเอเชีย กรุ๊ป  ที่ร่วมจัดกิจกรรม  DIY  และจำหน่ายหนังสือราคาถูก

งานห้องสมุดจะดำเนินการจัดซื้อหนังสือใหม่ ประจำปี 2565 ขอความร่วมมือท่านได้เสนอรายชื่อหนังสือตามลิงค์ที่ส่งให้ เพื่อห้องสมุดจะได้ทรัพยากรสารนิเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
📌กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
📌📌ฝากคุณครูที่ปรึกษาส่งลิงค์ต่อให้นักเรียนได้กรอกรายชื่อหนังสือที่ต้องการด้วยนะคะ
🧡🖤ขอบคุณค่ะ🧡🖤

https://forms.gle/JMpnefJzfaQdXZgx5

📌ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย🧡🖤📚

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ. 2565 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่เข้ารับรางวัลยอดนักอ่าน ประเภท ผู้บริหาร ครูอาจารย์ จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ราย ได้แก่ นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล,นางขนิษฐา ภูชาดา, นางกรุณา หวันเสนา,นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์, นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์ และนายเดชชาติ ทองดี🎉🎉🧡🖤

วันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยัง